Obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodov umiestneného na internetovej adrese www.obuvhulman.sk

obchodnej spolocnosti - OBUV Hulman

so sídlom Olomouc 779 00, Rubešova 15

Identifikačné cislo: 60309717

pre predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodov umiestneného na internetovej adrese www.obuvhulman.sk

1. . Úvodná ustanovenia

1.1 . Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " Obchodné podmienky " ) obchodnej spoločnosti Dušan Hulman, so sídlom Rubešova 15, Olomouc 779 00 , identifikačné cislo : 60309717 , ZL - vydal ÚMO č.j. 1-94/00136V (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ODS. 1 zákona č. 89/2012 Zb. , Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomná prava a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webove stránke umiestnené na internetovej adrese www.obuvhulman.sk (ďalej len "webová stránka"), aby prostredníctvom rozhranie webove stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1.2 . Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, jež jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 . Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 . Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a  obchodné podmienky sú vyhotovené v Českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v Českom jazyku.

1.5 . Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté prava povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATĚĽSKÝ ÚČET

2.1 . Na základe registrácia kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania moze kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, ze to webove rozhranie obchodov umožňuje, moze kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tez bez registrácia priamo z webového rozhrania obchodov.

2.2 . Pri registrácii na webovej stránke pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne pravdive vsetky udaje. Udaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Udaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 . Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupe do jeho užívateľského účtu.

2.4 . Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 . Predávajúci moze zrušiť užívateľský ucet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 . Kupujúci berie na vedomie , ze užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, aby najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového softvérového vybavenie predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového softvérového vybavenie tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 . Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhrani obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka o sebe neuplatňuje.

3.2 . Webove rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty vsetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhranie obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3 . Webove rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením dodaním tovaru uvedené som webovom rozhrani obchodu platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4 . Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhrani obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1 . objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhranie obchodou),

3.4.2 . spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, udaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

3.4.3 . informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5 . Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť udaje, ktoré do bjednávky kupujúci vložil, aby sa vzhľadom na to aby mal kupujúci možnosť zisťovať opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do bjednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlacitko "Odoslať objednávku". Udaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho ").

3.6 . Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7 . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatím objednávky (akceptáciou), jež je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

3.8 . Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sam, pričom tieto náklady sa nelíšia od základné sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 . Cena tovaru prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese - Obuv Hulman, Denisova 19, Olomouc 772 00;

2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

3.  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č . 2200513344/2010, vedený v spolocnosti Fio banka(ďalej len "ucet predávajúceho");

4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systemu - zatial NIE JE MOŽNÉ

5. bezhotovostne platobnou kartou - zatim NIE JE MOŽNÉ

4.2 . Spoločné s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením dodaním tovaru v dohodnutej výškue. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie se ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 . Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 . V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 . V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločně s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na ucet predávajúceho.

4.6 . Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ze zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka o se neuplatňuje.

4.7 . Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomné kombinovať.

4.8 . Je-li to v obchodnom styku obvyklé alebo je-li tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle jéj v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo bude priložená k objednanému tovaru zaslaná súčasne s ním.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať s vráteným tovarom na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@obuvhulman.cz

POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV KTORÉ SÚ UVEDENÉ NA DRUHEJ STRANE ZÁRUČNÉHO LISTU (VŽDY ZASIELAME S OBJEDNANÝM TOVAROM).


5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).


7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Dalsie pravá POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@obuvhulman.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE UKLADANIE COOKIES

10.1 . Kupujúci súhlasí se zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho dialej súhlasí se zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 . Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webove stránke možné vykonať záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, moze kupujúci súhlas podľa predchádzajúce vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1 . Kupujúcemu moze byt doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie - Obuv Hulman, Denisov 19, 772 00 Olomouc, adresa elektronickej pošty - info@obuvhulman.cz, telefón +420 585 207 867.


V Olomouci dňa 1.1.2014

Obuv Hulman
%%eshop_firma_url%%
SEO zajišťuje Studio Virtualis.

Dušan Hulman, Rubešova 15, 779 00 Olomouc
IČ: 603 09 717 DIČ: CZ6408191196 OBUV HULMAN - prodejna Olomouc Denisova 19, 772 00 Olomouc
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nastavení cookies

Kozačky Carinii - Boty Kacper - Nízké kozačky - Letní kozačky - Boty Mustang - Dámská obuv
obuvhulman.cz