S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Povolit vše" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Nastavení cookies

Tel.: +420 602 518 330    Otevírací doba: 9:00 - 18:00
 

Obuv HULMAN

Na obuvníckom trhu už od roku 1994.

Viac ako 47.000 spokojných zákazníkov

Radi vám poradíme

Dušan Hulman
Rubešova 15
779 00 Olomouc
tel: +420 602 518 330
info@obuvhulman.cz
Ič: 603 09 717
Dič: CZ6408191196

» Reklamačný poriadok

pre predaj tovaru v eshope obuvhulman.cz spoločnosti:
Firma Dušan Hulman Rubešova 15,779 00 Olomouc, Ič 603 09 717

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení ku dňu 21.6. 2016.
PREDÁVAJÚCI NEODPOVEDA ZA CHYBY V TÝCHTO PRÍPADOCH:

ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,
ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

 

 

Článok 2
Uplatnenie reklamácie
Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, formou vyplnenia elektronického formulára na stránkach obuvhulman.sk v sekcii Reklamácia chybného tovaru, prípadne písomne na korešpondenčnej adrese Rubešova 15, 779 00 Olomouc. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším (autorizovaný servis).
Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.
Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

 

Článok 3
Lehota na uplatnenie práv
Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru, v prípade použitia na firemné účely 12 mesiacov. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.
Lehotu na uplatnenie práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

Článok 4
Vybavenie reklamácie
Predávajúci je povinný o prijatí reklamácie informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu formou emailového potvrdenia, prostredníctvom ktorého oznámi kupujúcemu inštrukcie ako ďalej postupovať pri zasielaní chybného tovaru predávajúcemu. Toto potvrdenie súčasne slúži aj ako potvrdenie reklamácie tovaru, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty pracovný deň najbližšie nasledujúci. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.
Kupuj

iaci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 10 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

 

 

Článok 5
Akosť pri prevzatí
Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 Občianskeho zákonníka, teda:
tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávaný tovar sa hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

 

Článok 6
Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy
Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, v prípade použitia na firemné účely 12 mesiacov, a to pre vady, u ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, keď by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.
Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu časti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

 

 

Článok 7
Náklady reklamácie a riešenia sporov
Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.
V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.
Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na príslušný súd.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 

Článok 8
Zmluvná záruka za akosť
Ak predávajúci poskytol, nad rámec svojich zákonných povinností, záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva neustanovuje niečo iné.

 

Tento reklamačný poriadok je účinný 15.3.2022

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTM2MDgy